Saksliste til ekstraordinært årsmøte desember 2023

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Velge to medlemmer til å underskrive referat/protokoll
 4. Godkjenne forretningsorden
  • Forslag til forretningsorden
   • Årsmøtet ledes av den valgte ordstyreren
   • Referat/protokoll føres av den valgte referenten
   • De som ønsker ordet, tilkjennegir dette ved å rekke opp hånden
   • Vedtak fattes ved avstemning, enten ved håndsopprekning eller skriftlig dersom det ytres ønske om dette
 5. Behandling av foreslått flykjøp
  • Presentasjon av objektet
  • Finansiering og forespeilet nivå på timepris

   Styrets forslag til årsmøtet
   Basert på kostkalkyle og risikoanalyse fremlagt for årsmøtet, gir årsmøtet styret fullmakt til å inngå avtale om finansiering av LN-BIH med en kombinasjon av lån og medlemslån, begrenset oppad til kr 600 000,-. Styret gis også fullmakt til å benytte klubbens oppsparte midler, inkludert selvassuransefondet, som en del av finansieringen og oppstartskostnader. Videre gis styret fullmakt til å inngå kjøpsavtale på flyet, dersom styret etter grundige undersøkelser finner det forsvarlig og det ikke påvirker klubbens økonomi negativt.

   Styrets forslag til vedtak
   Et samlet styre foreslår at årsmøtet vedtar dette forslaget